Koszyk
0,00 
0
  • Twój koszyk aktualnie jest pusty.
Mozaikon > Aktualności > Nowe godziny i dzień otwarcia i zmiana regulaminu
9.06.2020

Nowe godziny i dzień otwarcia i zmiana regulaminu

Drodzy Klienci! Zmieniamy dzień, w którym będziecie mogli nas odwiedzać. Będzie to teraz środa – jesteśmy do Waszej dyspozycji w Al. Niepodległości 165, I klatka, domofon 100 od 17:30 do 19:00. Zapraszamy, jeśli chcecie obejrzeć nasze mozaiki i inne materiały, albo wypróbować narzędzia lub tylko porozmawiać o mozaice. Zmieniamy też regulamin sklepu z dniem 30 czerwca – nie będą możliwe odbiory osobiste. Ale jeśli chcecie obejrzeć produkty przed zakupem – zapraszamy w środy!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOZAIKON

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Mozaikon [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest DanutaZdanowska-Rymarowicz, działająca pod firmą Danuta Zdanowska-Rymarowicz, Warszawa, ul. Zawiszy 16 m. 11, 01-167 Warszawa, NIP 5212023623 [dalej “Właściciel Sklepu“].

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie konsument [dalej “Konsument”] – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystającą ze sklepu Mozaikon, w tym w szczególności składającą zamówienia i dokonującą zakupów.

4. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie klient [dalej “klient”] oznacza ono osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze sklepu Mozaikon, w tym w szczególności składającą zamówienia i dokonującą zakupów.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

7. Ceny podane w Mozaikonie są cenami brutto w złotych polskich. Ceny podane w Mozaikonie nie zawierają podatku VAT, ani kosztów dostawy.

8. Towary dostępne w Mozaikonie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Mozaikonu spowodowane siłą wyższą bądź brakiem kompatybilności Sklepu z infrastrukturą i urządzeniami informatycznymi Klienta.

10. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Mozaikonu oraz błędy mogą być zgłaszane na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce Kontakt. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu.

§2

Rejestracja w Sklepie

1. W celu realizacji zamówień Klient może dokonać rejestracji w Sklepie.

2. Rejestracja nie jest obowiązkowa, Mozaikon realizuje także zamówienia niezarejestrowanych klientów.

3. Aby usunąć swoje dane z Mozaikonu klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce Kontakt z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Mozaikonie.

4. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych są uregulowane w §9.

§ 3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Mozaikonu,

b. emailem (pocztą elektroniczną) na adres dostępny na stronie internetowej Mozaikonu w zakładce „Kontakt”,

c. telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Mozaikonu w zakładce „Kontakt”.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Mozaikon potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Mozaikonu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Mozaikon zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w ofertowanym asortymencie oraz cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji. Zamówienia złożone przed zmianami cen są realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania zamówienia.

5. Aby złożyć zamówienie klient powinien:

a. zalogować się do Mozaikonu lub złożyć zamówienie bez rejestracji;

b. wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk”;

c. wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy (Poczta Polska, firma kurierska, paczkomaty Inpost lub Paczka w Ruchu);

d. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru oraz adres poczty elektronicznej;

e. wpisać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,

f. wybrać formę płatności;

g. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy i ewentualnymi opłatami dodatkowymi wynikającymi z wybranej formy płatności) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez klienta.

7. Ceny dostaw zależą od sposobu dostawy i wagi produktu i określone są w cenniku dostawy.

8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Mozaikonu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej klienta wskazany w zamówieniu zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania przez Mozaikon zamówienia złożonego przez Klienta.

11. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Właściciela Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej. Zawarcie umowy sprzedaży ma miejsce z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela Sklepu lub osobę przez niego upoważnioną.

12. W przypadku, gdy Mozaikon nie jest w stanie zrealizować całości zamówienia z powodu niedostępności niektórych produktów, klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł:

a. anulować zamówienie

b. zdecydować się na realizację dostępnej części zamówienia, anulując część pozostałą

c. zaakceptować zaproponowany przez Mozaikon wydłużony czas realizacji zamówienia.

13. W przypadku, gdy kontakt z klientem będzie niemożliwy z przyczyn niezależnych od Mozaikonu, zamówienie będzie zrealizowane w części, a ewentualna nadpłata zwrócona w ten sam sposób, w jaki klient dokonał płatności.

14. Mozaikon dokłada wszelkich starań, aby przesyłki były realizowane w jak najkrótszym czasie, nie później niż 2 dni robocze od daty zapłaty za zamówienie lub daty wpłynięcia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

15. Jakiekolwiek opóźnienia w realizacji zamówień (wynikające np. z urlopu) będą każdorazowo komunikowane w zakładce „Aktualności”.

16. Na stronach produktów mogą być określone maksymalne terminy dostępności określonych produktów, które mogą wydłużać opisany w ust. 12 okres realizacji zamówienia.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy następujące formy płatności:

a. przelew- wpłatę rachunek bankowy Mozaikonu,

b. pobranie – zapłatę gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi lub w kiosku Ruchu, w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z dodatkową opłatą za realizację zamówienia, wynikającą z umów z firmami dostarczającymi przesyłki,

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 §5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Mozaikon wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, Ruch S.A. lub firmy kurierskiej) .

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Mozaikonu.

3. Jeśli Klient poda błędny lub niedokładny adres wysyłki, Mozaikon nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia.

4. Klient może dokonać telefonicznie lub pocztą elektroniczną zmian w adresie dostawy wyłącznie do momentu otrzymania z Mozaikonu wiadomości mailowej potwierdzającej numer przesyłki przygotowanej do wysyłki.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien odesłać do Mozaikonu, na koszt Mozaikonu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sposób wysyłki powinien zostać uzgodniony telefonicznie pomiędzy Mozaikonem, a klientem i potwierdzony za pomocą poczty elektronicznej.

3. Mozaikon ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Mozaikon.

5. Mozaikon zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie listem poleconym lub za pomocą wysłania wiadomości poprzez zakładkę „Kontakt” w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a klient będący Konsumentem zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od złożenia oświadczenia.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi będącemu Konsumentem zapłaconą kwotę. Zwrot środków zostanie wykonany w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność. Zwrot środków nastąpi dopiero po otrzymaniu zwracanego towaru z powrotem. Towar powinien być wysłany na adres Właściciela Sklepu.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi będącemu Konsumentem w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc m.in. w przypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą klienta będącego Konsumentem, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez klienta będącego Konsumentem ich oryginalnego opakowania;

c. świadczeń o właściwościach określonych przez klienta będącego Konsumentem w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§8

Gwarancje

1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie Mozaikon, za wyjątkiem produktów mozaiki użytkowej w sekcji „Mozaika użytkowa” są fabrycznie nowe.

2. Mozaikon jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub prawne.

3. Produkty sprzedawane przez Mozaikon mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Mozaikon nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

4. Produkt, na który została udzielona gwarancja, a który posiada wady może być reklamowany przez klienta bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji lub za pośrednictwem Mozaikonu.

5. Przed użyciem lub montażem zakupionej mozaiki należy sprawdzić jej kolor oraz wymiary. Po instalacji/wykorzystaniu mozaiki reklamacje odnośnie odcieni, wymiarów i widocznych wad nie będą uwzględniane.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu są składane do firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub Ruch S.A.. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności otrzymanej przesyłki oraz spisania w obecności przedstawiciela jednej z ww. firm protokół szkody w chwili odbioru przesyłki. Niezastosowanie się do powyższej procedury może skutkować nieuznaniem reklamacji przez firmę świadczącą usługi transportowe.

§9

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych udostępnionych podczas rejestracji w Mozaikonie lub podczas składania zamówienia bez rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

3. Mozaikon przetwarza dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Mozaikon. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywanie od Mozaikonu materiałów marketingowych, reklamowo – promocyjnych oraz informacji handlowej.

4. Mozaikon przetwarza dane osobowe zgodnie z zakresem udzielonych przez klientów zgód i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Mozaikon przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

6. Dane osobowe naszych klientów są przechowywane w sposób zapewniający ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione zgodnie z polityką bezpieczeństwa Mozaikonu.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient może dane modyfikować i usuwać samodzielnie poprzez swoje konto w sklepie, lub wysyłając żądanie mailem na adres biuro@mozaikon.pl.

8. Dla zapewnienia sprawnej realizacji zamówień oraz dla celów marketingowych Mozaikon korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu informatycznym (komputer, telefon, laptop, smartfon), które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies” lub „ciasteczka”). Klient może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, aby przeglądarka nie akceptowała cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Jeśli ustawienia przeglądarki zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniach informatycznych, oznacza to zgodę klienta na zapisywanie cookies na tym urządzeniu.

9. Sklep Mozaikon nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim.

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Mozaikonu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu.

§12

Deklaracja działalności wolnej od dyskryminowania

Deklarujemy, że nasza firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (rodzaj skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przeze nas działalności.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Mozaikonu tj. 30 czerwca 2020 roku.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach zostanie opublikowana na stronie Mozaikonu na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2020 roku

Related posts